شهید حسین بیگلری:

برادران وخواهران گرامی،خدای نکرده نماز را ازیاد نبرید تا آنجاکه میتوانید خوابتان راکم کنید درس خوانده ودرسنگرمدارس برای حفظ اسلام یادبگیرید وباهم باصمیمیت زندگی کنید وبیشتر مطالعه کنید......

شاید جنگ خاتمه یافته باش

اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت..........وصیت نامه شهید آریا فر:

ازآن جهت که رمز پیروزی ملت اسلام براساس وحدت بوده استٰ آراحفظ کنید"چراکه نکبت وبدبختی زمانی فرامیرسد که بین ماتفرقه بیفتدٰ خدایا کاش هزاران جان داشتم تادرراه تو فداکنم......والسلام
                 
دسته بندی : وصیت نامه شهدا ,