سرداران شهید از سمت راست :

شهید میرزاعلی رستمحانی ، علیرضا مولایی ، اکبر منصوری

درقسمتی دیگر از وصیت نامه شهید علیرضا مولایی آمده که :

خدایا ....!؟

صدای حسینت را می شنوم که در شب قبل از عروج ، شمع ها را خاموش کرد و فرمود که بروید که فردا روز ماندن نیست . ماندن فقط امشب است، آنان که می خواهند بمانند امروز بروند که فردا روز رفتن است و روز ماندن نیست . فردا روز چه به دست آوردن نیست ، فردا روز همه چیز از دست دادن است . آنها که همه چیز ندارند که از دست بدهند ، بروند و شهیدان بمانند تا فردایی دیگر پوچی بودن را ارزنی ماندگان کنند و پاکی شدن را برگزینند و چه نیکو بود این شیوه . من آن شب ماندم و امروز می روم ، می روم تا آنچه که دارم بدهم .

یادش گرامی و راهش پررهرو

بـگـذر از خـورشـید و از مـه چـون خـلـیل

ورنـه در خـورشـید کــامـل کـی رسـی !؟

بــی عـنـایـت هـای آن دریــای لـطـفبا کمی استراحت ، گروه کوچک ما بپا خاسته و با وادع از یاران همرزم ، به سمت محل استقرار گردان خودمان حرکت می کنیم .

( یاد آنروزهای ملکوتی بخیر )
دسته بندی : وصیت نامه شهدا ,